Telefonia VoIPStacjonarna telefonia internetowa
Koniec monopolu - teraz masz wyb�r !!!
Dzi�ki naszym najnowszym rozwi�zaniom technicznym, mo�esz po�czy� zalety telefonii internetowej z funkcjonalno�ci� tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Porzu� dotychczasowe stereotypy. Telefonia internetowa (voip) to nie s� ju� s�abej jako�ci po��czenia g�osowe przez mikrofon i s�uchawki. Tak by�o dotychczas. Poznaj nasze rewolucyjne rozwi�zanie, dzi�ki kt�remu nic nie tracisz na jako�ci, a jedynie zwi�kszasz funkcjonalno�� telefonu.

Otrzymujesz tradycyjny numer stacjonarny.
Niestety, jeszcze nie wszyscy korzystaj� z naszej telefonii internetowej. Dlatego przydzielamy Tobie publiczny numer stacjonarny, aby� m�g� by� dost�pny tak�e dla u�ytkownik�w telefonii tradycyjnej (np. TPSA, Era, Plus, Orange, dowolna zagraniczna sie�).
Tw�j nowy numer budow� niczym nie r�ni si� od tradycyjnego numeru (np. 033 - 212 81 28). Osoby dzwoni�ce do Ciebie zap�ac� tak jak za po�czenie do polskiej sieci stacjonarnej (np. TPSA).

Dzwonisz przez internet ze zwyk�ego telefonu.
Dzi�ki zastosowaniu rewolucyjnego urz�dzenia (bramka voip), do rozm�w wykorzystujesz sw�j dotychczasowy aparat telefoniczny. Aparat ten pod�czysz do bramki (zamiast do gniazdka telefonicznego) a bramk� pod��czysz bezpo�rednio do sieci internetowej (NIE komputera).

Mo�esz nadal u�ywa� oprogramowania
Je�li jeszcze nie chcesz kupowa� bramki, nie musisz. Wystarczy, �e pobierzesz darmowy SOFT-PHONE (program do prowadzenia rozm�w telefonicznych przez mikrofon i s�uchawki pod��czone do komputera). Je�li w przysz�o�ci zakupisz bramk�, numer nie ulegnie zmianie. Mo�esz tanio rozmawia� tak�e bez internetu.
Copyright by WiLan.pl 2003-2024©
serwery gier | Mapa serwisu